Stòiridhean Seòrdag

Càit An Dèan Mi Mo Nead?

Where Will I Make My Nest

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 1

Dh’éirich “Càit An Dèan Mi Mo Nead?” á bàrdachd thradiseanta Ghàidhlig mu dheidhinn cearc a’ siubhal bad air son nead a dhèanamh. ’S e a’ gabhail àite ann an sgìre chroitearachd Asainte (ann an ceann an-iarthuath Chataibh), tha an sgeul a’ filleadh sean agus ùr tron cheòl ’s tron bheothachas.

Tha Seòrdag ’na circ mheatailte le bogsa TBh mar bhodhaig. Air a rathad gu àite neadachaidh a lorg, tha i tighinn thairis air faoileag chuideachail, bó a tha ’na fidhill, caora a tha ’na bogsa ciùil, measgadair sameant a bhruidhneas, agus Marlene, a tha ’na bana-chroitear dhuineil. Tha na càirdean ùra aice ga cuideachadh gu taigh chearc mìorbhaileach a dhèanamh far a bheil i a’ breith trì uighean. Tha iad seo a’ dol ’nan iseanan fón-làimhe agus tha céilidh sgoinneil aca.

Universal link

BOGHA BRISTE

Bogha Briste

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 2

Nuair a bhriseas Blàrag a bogha, tha Seòrdag a’ Chearc-TBh a’ toirt air a h-iseanan agus a caraidean cuideachadh. Am buannaich iad co-fharpais gus bogha ùr a cheannach agus an dèan Flossie, a’ chaora itealaich, an gnothach an toirt ann, ann an àm?

Universal link

CLACH NA FÀISNEACHD

CLACH NA FÀISNEACHD

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 3

Nuair a chaidh Seòrdag air chall an dèidh clach neònach fhaighinn air an tràigh, chaidh na h-iseanan aice agus Òisgeag, caora bogsa-ciùil, ga lorg. Thug sin iad dhan laboratoraidh dhìomhair, oillteil. Saoil an lorg Òisgeag agus na h-iseanan Seòrdag agus an cuidich iad a caraid, am Fiosaiche?

Eadar-theangachadh le Catriona Mhoireach.

Universal link

AN GUTH A CHAILLEADH

AN GUTH A CHAILLEADH

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 4

Tha an t-isean luaisgeanach, Uaineag, a’ cruthachadh òran ùr, ach an uair a thòisicheas Gormal agus Ruagan air seinn còmhla rithe, tha Ruagan a’ call a ghuth. Tha iad a’ dol a dh’fhaicinn feuch an urrainn dham màthair, Seòrdag, an cuideachadh. Cò thuige a chuireas Seòrdag fios gus cuideachadh? Saoil an dèidheadh aig Mairilìne an Croitear air cuideachadh, no ’s dòcha am Fàidh, no fiù ’s an Coileach Cosmach?

Air eadar-theangachadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Universal link

AN DRUMAIR

An Drumair

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 5

Nuair nach b’ urrainn dhan chòmhlan a b’ fheàrr le Òisgeag cluich, bha coltas nach biodh dannsa ann an talla a’ bhaile. Tha e an urra ri Blàrag còmhlan a thoirt còmhla, ach am bi Solaidh math gu leòr na dhrumair?

Eadar-theangachadh le Catriona Mhoireach.

Universal link

GEÒLA

Geòla

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 6

Air eadar-theangachadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Universal link

FIGHEADAIR

Geòla

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 7

Nuair a tha Seòrdag ag iarraidh panailean sòlair a cheannachd airson an taighe-chearc, tha i a’ co-dhùnadh airgead a thogail le bhith a’ fighe agus a’ reic mhiotagan. Tha aice ri seann inneal-fighe a chàradh, cuibhle-shnìomh a dhèanamh agus snàth a dhath. Bidh e furasta gu leòr, nach bi?

An tionndadh Gàidhlig le Johan Nic a’ Ghobhainn.

Universal link

FÈIS ANN AM FÀNAS

Fèis ann am Fànas

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 8

Airson stad a chur air cogadh air Planaid Pog, tha an Coileach Cosmach air iarraidh air Còmhlan Cèilidh na Bàthcha itealaich thairis air an fhànas airson cluiche aig a’ chèilidh sìth aca. Ach an uair sin tha Uaineag a’ dol air chall ann an dlùth-choilltean Pog. An lorgar i ann an tìde airson a’ chèilidh?

An tionndadh Gàidhlig le Clyde Bonnie.

Universal link.


RIBHEID

Ribheid

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 9

Tha Òisgeag ro shunndach a’ cluiche a’ bhogsa-chiùil aice aig dannsa agus tha i a’ briseadh rudeigin na druim. Tha Seòrdag a’ feuchainn ri chàradh ach tha i feumach air beagan cuideachaidh.

Air eadar-theangachadh le Mòrag Anna NicNèill.

Universal link

SÌOLAG

Sìolag

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 10

Tha na h-iseanan aig Seòrdag a’ lorg builgean-sìl neònach dìreach nuair a tha an athair, an Coileach Cosmach, a’ tighinn a chèilidh. Tha iad a’ toirt a’ bhuilgein-shìl dha mar thiodhlac fàilteachaidh, gun fhios aca mun chunnart a thig às.

Air eadar-theangachadh le Mòrag Anna NicNèill.

Universal link

BRÒGAN-TRÈANAIDH CAT SÌTH

Brògan-trèanaidh Cat Sìth

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 11

Tha Gormal air bhoil ’s i ag iarraidh brògan-trèanaidh cosgail a tha an neach-stiùiridh Cat Sìth a’ feuchainn ri reic. Chan eil airgead aig Seòrdag airson an ceannach, agus mar sin tha i a’ dèanamh suas paidhir, ach chan eil iad a’ còrdadh ri Gormal. Tha Solaidh ag innse dha Seòrdag gu bheil Cat Sìth fuadain agus nach bi e fiù ’s a’ cleachdadh bhrògan-trèanaidh. Feumaidh iad dòigh a lorg air dearbhadh dha Gormal nach gabh earbsa a chur ann an Cat Sìth agus nach fhiach na brògan-cleasachd aige an t-airgead.

Air eadar-theangachadh le Beathag Mhoireasdan.

Universal link

BRISEADH-DÙIL BLÀRAG

Briseadh-dùil Blàrag

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 12

Tha Blàrag a’ dol gu Co-labhairt Fìdhlearachd Chruidh agus tha i a’ mothachadh gu bheil tuill air chumadh ‘f’ air druim nam fìdhlean chruidh uile, eu-coltach rithe fhèin. Tha i a’ cur roimhpe am faighinn cuideachd. Saoil an e co-dhùnadh math no dona a bhios an seo?

Air eadar-theangachadh le Beathag Mhoireasdan.

Universal link

GORMAL ’S NA CAILPICH

Gormal ’s na Cailpich

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 13

Tha Seòrdag agus na h-iseanan aice a’ falbh air chuairt agus iad a’ dol a shreap beinn, ach nuair a thèid an glacadh ann an stoirm ’s fheudar dhaibh fasgadh a ghabhail airson na h-oidhche ann am bothag. Tha Gormal ga dùsgadh le fuaim neònach a’ tighinn às an loch gu h-ìosal. Tha i a' leum sìos chun an locha ’s i a’ dìochuimhneachadh an rabhaidh a thug Seòrdag dhi mu dheidhinn nan creutairean eagalach sin, Na Cailpich.

Universal link

CÙ A’ BHOGLAICH

Cù a’ Bhoglaich

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 14

Tha Mairilìne a’ call a bòtainn sa bhoglach agus i a’ buain mhònadh. Tha Seòrdag agus Òisgeag a’ feuchainn ri shlaodadh às a’ bhoglach agus tha iad a’ lorg creutair làn puill ceangailte ris. Tha iad ga thoirt gu Mairilìne airson a ghlanadh, ’s gun iad a’ tuigsinn na trioblaid a bhiodh an creutair seo ag adhbhrachadh dhaibh.

Air eadar-theangachadh le Beathag Mhoireasdan.

Universal link

TILLEADH NA CLOICHE

Tilleadh na Cloiche

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 15

Tha am Fiosaiche a’ call na cloiche. Tha neach-campachaidh ga lorg agus ga toirt air ais don taigh-tasgaidh. Tha Mairilìne a’ leughadh mun seo sa phàipear agus ag innse don Fhiosaiche. Nuair a thèid am Fiosaiche air ais ga faighinn, cha toir an taigh-tasgaidh seachad i dha gun dearbhadh gur ann leis-san a tha a’ chlach. An cuidich Seòrdag is Solaidh e ga faighinn air ais?

Air eadar-theangachadh le Beathag Mhoireasdan.

Universal link

RÒS OIGHRIG

Ròs Oighrig

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 16

Tha Solaidh air bhioran seach gur e a’ chiad fhaoileag a tha gu bhith na cheann-cinnidh air na Geamannan Gàidhealach am-bliadhna, agus tha e a’ coimhead air adhart ris a’ chupa a thoirt don sgioba as fheàrr air dannsa cèilidh air an fheasgar. Ach, tha a’ Bhean-uasal Oighrig agus a rabhadair beag Ka an dùil mealladh a dhèanamh sna farpaisean. Saoil an urrainn do Sheòrdag sgioba a chur còmhla gus dùbhlan a thoirt dhaibh?

Air eadar-theangachadh le Beathag Mhoireasdan.

Universal link

English version of picturebooks at Seordag Stories


© David Hutchison 2021