Stòiridhean Seòrdag

Càit An Dèan Mi Mo Nead?

Where Will I Make My Nest

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 1

Dh’éirich “Càit An Dèan Mi Mo Nead?” á bàrdachd thradiseanta Ghàidhlig mu dheidhinn cearc a’ siubhal bad air son nead a dhèanamh. ’S e a’ gabhail àite ann an sgìre chroitearachd Asainte (ann an ceann an-iarthuath Chataibh), tha an sgeul a’ filleadh sean agus ùr tron cheòl ’s tron bheothachas.

Tha Seòrdag ’na circ mheatailte le bogsa TBh mar bhodhaig. Air a rathad gu àite neadachaidh a lorg, tha i tighinn thairis air faoileag chuideachail, bó a tha ’na fidhill, caora a tha ’na bogsa ciùil, measgadair sameant a bhruidhneas, agus Marlene, a tha ’na bana-chroitear dhuineil. Tha na càirdean ùra aice ga cuideachadh gu taigh chearc mìorbhaileach a dhèanamh far a bheil i a’ breith trì uighean. Tha iad seo a’ dol ’nan iseanan fón-làimhe agus tha céilidh sgoinneil aca.

Universal link

BOGHA BRISTE

Bogha Briste

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 2

Nuair a bhriseas Blàrag a bogha, tha Seòrdag a’ Chearc-TBh a’ toirt air a h-iseanan agus a caraidean cuideachadh. Am buannaich iad co-fharpais gus bogha ùr a cheannach agus an dèan Flossie, a’ chaora itealaich, an gnothach an toirt ann, ann an àm?

Universal link

CLACH NA FÀISNEACHD

CLACH NA FÀISNEACHD

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 3

Nuair a chaidh Seòrdag air chall an dèidh clach neònach fhaighinn air an tràigh, chaidh na h-iseanan aice agus Òisgeag, caora bogsa-ciùil, ga lorg. Thug sin iad dhan laboratoraidh dhìomhair, oillteil. Saoil an lorg Òisgeag agus na h-iseanan Seòrdag agus an cuidich iad a caraid, am Fiosaiche?

Eadar-theangachadh le Catriona Mhoireach.

Universal link

AN GUTH A CHAILLEADH

AN GUTH A CHAILLEADH

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 4

Tha an t-isean luaisgeanach, Uaineag, a’ cruthachadh òran ùr, ach an uair a thòisicheas Gormal agus Ruagan air seinn còmhla rithe, tha Ruagan a’ call a ghuth. Tha iad a’ dol a dh’fhaicinn feuch an urrainn dham màthair, Seòrdag, an cuideachadh. Cò thuige a chuireas Seòrdag fios gus cuideachadh? Saoil an dèidheadh aig Mairilìne an Croitear air cuideachadh, no ’s dòcha am Fàidh, no fiù ’s an Coileach Cosmach?

Air eadar-theangachadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Universal link

AN DRUMAIR

An Drumair

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 5

Nuair nach b’ urrainn dhan chòmhlan a b’ fheàrr le Òisgeag cluich, bha coltas nach biodh dannsa ann an talla a’ bhaile. Tha e an urra ri Blàrag còmhlan a thoirt còmhla, ach am bi Solaidh math gu leòr na dhrumair?

Eadar-theangachadh le Catriona Mhoireach.

Universal link

GEÒLA

Geòla

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 6

Air eadar-theangachadh le Gillebrìde Mac ’IlleMhaoil.

Universal link

FIGHEADAIR

Geòla

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 7

Nuair a tha Seòrdag ag iarraidh panailean sòlair a cheannachd airson an taighe-chearc, tha i a’ co-dhùnadh airgead a thogail le bhith a’ fighe agus a’ reic mhiotagan. Tha aice ri seann inneal-fighe a chàradh, cuibhle-shnìomh a dhèanamh agus snàth a dhath. Bidh e furasta gu leòr, nach bi?

An tionndadh Gàidhlig le Johan Nic a’ Ghobhainn.

Universal link

FÈIS ANN AM FÀNAS

Fèis ann am Fànas

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 8

Airson stad a chur air cogadh air Planaid Pog, tha an Coileach Cosmach air iarraidh air Còmhlan Cèilidh na Bàthcha itealaich thairis air an fhànas airson cluiche aig a’ chèilidh sìth aca. Ach an uair sin tha Uaineag a’ dol air chall ann an dlùth-choilltean Pog. An lorgar i ann an tìde airson a’ chèilidh?

An tionndadh Gàidhlig le Clyde Bonnie.

Universal link.


SÌOLAG

Sìolag

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 10

Tha na h-iseanan aig Seòrdag a’ lorg builgean-sìl neònach dìreach nuair a tha an athair, an Coileach Cosmach, a’ tighinn a chèilidh. Tha iad a’ toirt a’ bhuilgein-shìl dha mar thiodhlac fàilteachaidh, gun fhios aca mun chunnart a thig às.

Air eadar-theangachadh le Mòrag Anna NicNèill.

Universal link

RIBHEID

Ribheid

Stòiridhean Seòrdag - Leabhar 9

Tha Òisgeag ro shunndach a’ cluiche a’ bhogsa-chiùil aice aig dannsa agus tha i a’ briseadh rudeigin na druim. Tha Seòrdag a’ feuchainn ri chàradh ach tha i feumach air beagan cuideachaidh.

Air eadar-theangachadh le Mòrag Anna NicNèill.

Universal link

English version of picturebooks at Seordag Stories


© David Hutchison 2021